Pracownia rehabilitacji psychologicznej

Pracownie » Pracownia rehabilitacji psychologicznej

  • Pracownia rehabilitacji psychologicznej
    Pracownia rehabilitacji psychologicznej

        Pomoc psychologiczna w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej koncentruje się, stosownie do potrzeb Uczestników, na pracy indywidualnej. Prowadzona jest terapia krótkoterminowa i długoterminowa a także psychoedukacja w zakresie umiejętności rozpoznawania emocji, ich nazywania, sposobów radzenia sobie z nimi, umiejętności podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za siebie i innych, empatii. Psycholog pracuje w oparciu o elementy metody terapii behawioralno-poznawczej, socjoterapii, arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, bajkoterapii, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i szeregu innych – dobieranych odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. Częstą praktyką jest włączanie do współpracy Rodziców, ponieważ doświadczenie pokazuje, że wówczas pomoc udzielana Uczestnikom jest najbardziej skuteczna i długotrwała. Najczęściej wsparcie dotyczy obszarów związanych z przeżywanym lękiem i niepokojem, kryzysem, żałobą. W zależności od potrzeb organizowane są formy wsparcia grupowego, spotkania w gronie osób zainteresowanych możliwością poradzenia sobie z określonymi problemami w celu ich wspólnego przedyskutowania i wyciągnięcia wniosków. Wnioski wypracowane przez grupę zostają spisane i można się do nich odwoływać na różnych etapach pracy nad zgłaszanym problemem. Prowadzone są badania dotyczące percepcji warsztatu terapii zajęciowej przez Uczestników. Wnioski z badań zostają przekazane Kierownictwu WTZ i służą planowaniu pracy w aspekcie wdrażania działań optymalizujących warunki i formy rehabilitacji. Stosownie do potrzeb psycholog prowadzi działania diagnostyczne. Opiera się na wynikach obserwacji i badań psychologicznych, konsultacji z Kadrą WTZ, rozmowach z Rodzicami, analizie dostarczonej dokumentacji (głównie medycznej). Wnioski formułuje w formie informacji dla potrzeb Zespołu Orzekającego, lekarzy specjalistów, MOPS. Każdorazowo egzemplarz redagowanego dokumentu zostaje złożony w teczce indywidualnej badanego Uczestnika. Psycholog służy pomocą merytoryczną Kadrze WTZ. Współredaguje dokumentację związaną z ewaluacją programów rehabilitacji w WTZ, tj. efektami półrocznymi, rocznymi, trzyletnimi. Na bieżąco współpracuje z pracownikiem socjalnym  zatrudnionym w WTZ oraz instytucjami pomocowymi w zakresie możliwości wsparcia socjalnego rodzin. Systematyczna współpraca z zaprzyjaźnionym gronem Nauczycieli i Młodzieży z grupy Wolontariuszy i zespołu muzycznego z ZSEiO w Przemyślu służy organizowaniu spotkań integracyjnych w warunkach WTZ oraz w środowisku lokalnym (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla). Organizowane spotkania i wyjścia w małym gronie pomagają Uczestnikom WTZ rozwijać zainteresowania, umiejętności nawiązywania kontaktów, ich utrzymywania, poprawiać zdolności komunikacji. Uczestnicy uczą też się stosownego zachowania w instytucjach życia kulturalnego a współpracując w ramach różnorodnych zajęć ze zdrowymi rówieśnikami dostrzegają walory własnych prac a przez to budują poczucie pewności i wartości siebie. Swoje zainteresowania historią naszej Ojczyzny oraz najbliższej okolicy  Uczestnicy rozwijają poprzez poznawanie obiektów architektury małej i dużej (kapliczki, forty, wioska Fantasy).
Zainteresowani Uczestnicy korzystają z pomocy w zakresie rozwijania funkcji percepcyjno-motorycznych leżących u podstaw umiejętności pisania i czytania, ćwiczą sprawność manualną w aspekcie jej precyzji i tempa, koordynację wzrokowo-ruchową, dokładność spostrzegania i różnicowania szczegółów, pamięć wzrokową. Pewna grupa Uczestników WTZ podjęła się wykonywania części prac w domu i dzięki wsparciu Rodziców ma okazję doskonalenia swoich zdolności oraz ćwiczenia pożądanych cech osobowych w postaci pilności, cierpliwości i wytrwałości w pracy.